ITeC presenta el Pla d’Avaluació dels sistemes EcoTimberCell

En referència al projecte LIFE EcoTimberCell i relacionat amb la certificació i validació dels sistemes estructurals EcoTimberCell que sorgeixen d’aquest projecte, recentment l’ITeC ha redactat i ha entregat el Pla d’Avaluació dels sistemes EcoTimberCell.

Els objectius d’aquest Pla són:

  • recopilar la informació inicial de definició i usos previstos dels sistemes EcoTimberCell,
  • dissenyar l’avaluació que s’ha d’executar, i que implica la identificació dels requisits bàsics, de les característiques essencials i dels mètodes de verificació aplicables als sistemes,
  • identificar el sistema d’AVCP -Avaluació i Verificació de la Constància de les Prestacions-, i les tasques del fabricant i de l’organisme notificat en el procediment d’AVCP necessari pel marcatge CE dels sistemes EcoTimberCell.
ITeC presenta el Pla d’Avaluació dels sistemes EcoTimberCell

El Pla és el document que ha de guiar el procés d’avaluació dels sistemes. Conté tota la informació necessària per a l’avaluació, que inclou la realització d’assaigs, càlculs, identificació de valors tabulats, etc., així com els criteris per al tractament de resultats.

Els sistemes estructurals EcoTimberCell els constitueixen dos productes: la cèl·lula ETC i el sistema ETC Box. Per a la seva construcció s’utilitzen taulers de fibres de fusta d’alta densitat de boscos locals, i fusta massissa de boscos de proximitat, cent per cent ecològics i sostenibles.

Els propers passos seran l’anàlisi dels resultats dels assaigs i dels càlculs, la redacció dels esborranys d’ETA –European Technical Assessment– dels productes i la seva circulació entre els membres de l’EOTA
European Organisation for Technical Assessment– prèviament a la seva emissió, i que ha de culminar amb les tasques de marcatge CE d’ambdós productes.

About cookies

Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.