Últimas novas

Porque a nosa sociedade está a cambiar e a nosa maneira de construir tamén

De acordo coa la Directiva 2012/27/UE, é imprescindible realizar actuacions sobre os procesos de edificación para alcanzar o obxectivo de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro entre un 80% e un 95% para 2050 respecto a 1990.

Dado que os edificios representan o 40% do consumo de enerxía final da UE, reducir o consumo enerxético dos mesmos enténdese como a forma más eficaz para axudar a mitigar o cambio climático.

A construcción de vivendas con este sistema incrementará a demanda de madeira local certificada, o que potenciará a xestión forestal sustentable e a creación de empregos verdes locais, fixando poboación no medio rural.

Accións e Obxectivos

O desenvovlemento dos sistemas ETC a través das accións preparatorias e de implementación (A, C1 a C6), a súa certificación necesaria para entrar no mercado (C7), xunto coas estratexias de negocio e comercialización (C8), a reproducibilidade e a transferibilidade (C9, E2), e as labores de difusión e sensibilización (E1), constitúen un ambicioso proxecto piloto Close to market para a mitigación do cambio climático, en liña con dúas das prioridades específicas do Uso da terra, o cambio no uso de la terra e a selvicultura (LULUCF).

Compromiso de Mitigación do Cambio Climático

LIFE EcoTimberCell é un Proxecto Piloto Close to market dentro da área prioritaria Mitigación de Cambio Climático para a redución das emisións de gases de efecto invernadoiro que se centran en la prioridade política da UE, Uso de la terra, cambio de uso da terra e silvicultura (LULUCF).

En concreto, aborda as seguintes prioridades específicas dentro da Xestión Forestal Sostible e o uso sostible de biomasa sólida:

Exploración da cadea de valor local e facilitación de produción e transformación de biomasa de baixo carbono en reservas de carbono a longo prazo (substitución de materiais).

Almacén de carbono

LIFE EcoTimberCell supoñerá unha substitución de produtos derivados das Industrias de Uso Intensivo de Enerxía, como o formigón e o aceiro na edificación.

É unha solución innovadora para a fabricación de elementos constructivos baixos en carbono, o que tamén implica unha fixación de Carbono a longo prazo con materiais sostibles a través dos sistemas EcoTimberCell (ETC).

Madera Certificada de Origen Local

Os sistemas ETC desenvolvidos no proxecto teñen como base madeira certificada local, obtida dos montes da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal de alto potencial forestal.

As certificacions forestais (PEFC e FSC) obrigan aos propietarios a implementar unha xestión forestal sostible para garantir o mantemento dos servizos ecosistémicos das masas forestais.

A1. Estudo dos desenvolvementos existentes no campo dos adhesivos estructurais para a madeira

Na actualidade, hai unha gran cantidade de adhesivos para madeira e derivados no mercado. Tendo en conta que a variedade de produtos e posibles usos é moi ampla, é necesario limitar o rango de adhesivos a aqueles adecuados para a realización de usos estruturais, co desempeño de forza requirido.

A2. Caracterización dos materiais locais a empregar, pertenecentes á Euro-Rexión Galicia-Norte de Portugal

A madeira ten unha variabilidade nas súas propiedades, non só depende da especie, senón tamén das condicións ambientais locais e das técnicas silvícolas aplicadas. Por este motivo, é fundamental coñecer as propiedades particulares das pezas utilizadas para a realización dos prototipos e así controlar as variables que inflúen nas probas.

C1. Desenvolvemento de placas de fibra con características adaptativas para o EcoTimberCell

Tras a caracterización da materia prima local (obtida na acción A2), esta acción pretende obter un taboleiro de fibras adaptado para o seu uso no EcoTimberCell con calidades melloradas de resistencia mecánica, humidade e reacción ao lume (A2) .

C2. Desenvolvemento da lignina como aglutinante de fibra e adhesivo

Esta acción evaluará e validará o carácter adhesivo dos extractos industriais de BHB, cuxo obxectivo final é desenvolver produtos 100% ecolóxicos, biodegradables e reciclables.

C3. Desenvolvemento de células EcoTimberCell e EcoTimberCell +

Nesta acción, as células EcoTimberCell (ETC) e EcoTimberCell (ETC ) serán validadas utilizando os materiais locais caracterizados na acción A2 e os elementos desenvolvidos no C1 e C2.

C4. Desenvolvemento de sistemas estructurais ETC Frame e ETC Box

A partir da célula EcoTimberCell (ETC e ETC ) obtida na acción C3, desenvolveranse nesta acción sistemas de paredes, pisos e tellados para incorporar á construción, principalmente de vivendas unifamiliares de alta eficiencia enerxética

C5. Detalles constructivos y fichas técnicas de los sistemas estructurales ETC

Despois do desenvolvemento dos sistemas estruturais en acción C4, é necesario que estes produtos estean acompañados dunha serie de detalles e recomendacións que permitan e promovan o seu correcto uso. Ademais, é necesario verificar as súas propiedades térmicas e acústicas.

 

C6. Sistemas Arquitectónicos modulares ETC Home e demostración

Utilizando os elementos e sistemas desenvolvidos nas accións previas (celas ETC e ETC Frame e ETC box systems), nesta acción diseñaranse varios módulos de vivenda, cuxa combinación permite deseñar vivendas adaptadas ao ambiente e ás necesidades específicas do usuario

C7. Certificación e validación final dos sistemas estructurais ETC

Acción que inclúe a obtención dos certificados europeos de sistemas ETC (marcado CE), a súa Declaración de produtos ambientais (EPD) e avanzando as 3 fases iniciais da verificación de tecnoloxía ambiental (VET)

C8. Estratexia de negocio e comercialización dos sistemas ETC

Unha empresa baseada en tecnoloxía de orixe académica (USC spin-off) utilizará para fabricar / comercializar sistemas ETC e as súas licenzas de uso. O spin-off crearase nesta acción

C9. Estratexia de reproducción e transferibilidade dos resultados

A Estratexia de reprodución e transferibilidade dos resultados de LIFE EcoTimberCell inclúe un Plan específico e un conxunto de accións de difusión para mellorar a transferencia dos resultados do proxecto e aumentar o seu impacto na mitigación do cambio climático.

D1. Seguimento dos resultados e impacto do proxecto

Acción centrada na avaliación do impacto do proxecto. Analizarase o cumprimento dos resultados esperados e de como se alcanzarán os obxectivos formulados

D2. Seguimento e medición de indicadores específicos LIFE

A acción D2 responde á obriga de todos os proxectos de LIFE de preparar e completar unha base de datos dinámica de indicadores de seguimento que axudará á Comisión Europea a avaliar os resultados do proxecto específico eo programa LIFE no seu conxunto

E1. Sensibilización e difusión dos resultados do proxecto

Esta acción establece ferramentas para lograr unha maior difusión das actividades do proxecto e concienciar á poboación sobre a necesidade de mitigar o cambio climático

E2. Difusión para a transferencia dos resultados do proxecto e as leccións aprendidas

Esta acción define e desenvolve a difusión para a transferencia e reproducibilidad dos resultados do proxecto a nivel nacional e internacional, e para a integración das conclusións do proxecto aplicables a esta aplicación, así como a creación dunha rede con outros proxectos relacionados de LIFE

 

Dotar de mayor valor añadido a la madera local

Desarrollo de productos estructurales tecnológicos de madera certificada para su aplicación en la construcción

Ahorrar energía en la producción de elementos estructurales

Desarrollo de nuevos elementos prefabricados en madera (sumideros de CO2), en sustitución de elementos estructurales habituales en la construcción con alto coste energético

Reducir la demanda energética en el uso de los edificios

Desarrollo de productos tecnológicos en madera para aumentar el número de construcciones con una envolvente térmica de gran eficiencia

Ahorrar en la generación de residuos de la construcción

Reducir el coste energético de su tratamiento teniendo en cuenta los principios de la economía circular

Uso de cookies

En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.